Czym jest leasing – podstawowe wiadomości

ranking pralek

 

W obecnej sytuacji rynkowej, dość ciężkiej z uwagi na niedawny kryzys finansowy na świecie, którego skutki nadal są odczuwalne przedsiębiorcy szukają coraz to nowych rozwiązań umożliwiających utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju czy poziomu inwestycji w związku z prowadzoną działalnością. Jednym z popularniejszych sposobów na pozyskanie np. niezbędnego sprzętu staje się w chwili obecnej dla wielu podmiotów leasing. Jego podstawową zaletą jest fakt, iż eliminuje problem związany z koniecznością pozyskania dużej ilości środków na bezpośredni zakup maszyn czy urządzeń. Dzięki leasingowi możliwe staje się wynajęcie określonego przedmiotu na ustalony w umowie czas. W zamian za uiszczanie stałej (najczęściej miesięcznej) opłaty z tytułu jego użytkowania. W tym sensie jest to rozwiązanie podobne do kredytu.

Jakie są korzyści z leasingu?

Takie rozwiązanie oznacza szereg korzyści zarówno dla podmiotu udostępniającego dane urządzenie/dobra niematerialne jak i przede wszystkim dla leasingobiorcy. W ten sposób uzyskuje on wysokiej jakości sprzęt bez konieczności inwestowania w krótkim czasie dużej ilości środków. Leasing pozwala w tym wypadku na zachowanie wyważonego kompromisu między koniecznością inwestowania (niezbędna do tego aby sprostać wymogom konkurencyjności) a koniecznością oszczędzania (niezbędna z  punktu widzenia trudnej sytuacji ekonomicznej). Biorąc to wszystko pod uwagę, leasing jawi się w chwili obecnej jako nowoczesna a przy tym odpowiednio zbilansowana forma finansowania inwestycji. Szeroki wachlarz tego typu ofert sprawia, że leasingobiorca ma możliwość dostosowania warunków nie tylko pod względem własnych potrzeb, ale i przede wszystkim w odniesieniu do swoich możliwości.

Rynek usług leasingowych

Rynek usług leasingowych rozwija się dynamicznie. W razie potrzeby można skorzystać również z pomocy licznych biur doradztwa bezpośredniego. Specjalizują się one miedzy innymi w załatwianiu wszelkich formalności związanych nie tylko z doborem odpowiednich parametrów, ale również i osiągnięciem maksymalnych korzyści finansowych, np. poprzez ulgi podatkowe, czy różnego rodzaju dotacje unijne. W dobie kryzysu chcąc utrzymać się na rynku trzeba aktywnie korzystać ze wszystkich dostępnych rozwiązań. Oczywiście tylko takich, które przyczynią się do wzrostu lub co najmniej utrzymania dotychczasowego poziomu konkurencyjności przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatków.

Leasing wydaje się w tym względzie dobrym rozwiązaniem. Dlatego nie dziwi coraz większy wzrost popularności wśród przedsiębiorców jeśli chodzi o tę formę finansowania inwestycji. Metoda ta stanowi bowiem dobry kompromis. Pozwala przetrwać ciężkie czasy z jakimi obecnie zmagają się przedstawiciele niemalże wszystkich sektorów gospodarki. To czy uda im się sprostać trudnym, ekonomicznym realiom zależy w dużej mierze od kreatywności. Także tego czy będą potrafili korzystać z alternatywnych form finansowania swej działalności. Leasing stanowi jedno z ciekawszych rozwiązań, zarówno dla większych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno dla jednych jak i drugich rozłożenie kosztów inwestycyjnych w czasie stanowi bez wątpienia dobre rozwiązanie. Pozwala ono przetrwać najcięższy okres i skupić się na efektywnych formach strategii działania w tego rodzaju realiach rynkowych.

Istota leasingu

Samo znaczenie słowa leasing pochodzi z języka angielskiego. Ściślej rzecz ujmując od słowa lease co w wolnym tłumaczeniu oznacza nająć lub wydzierżawić. To właśnie na tym polega bowiem coraz popularniejsza również w naszym kraju metoda na rozwój prowadzonej działalności zarówno wśród małych jak i większych przedsiębiorców.

Istota leasingu sprowadza się w gruncie rzeczy do podpisania umowy. W jej ramach leasingodawca przekazuje leasingobiorcy w użytkowanie określoną rzecz, na określony czas, na z góry określonych zasadach. W Polsce jak do tej pory najpopularniejszy w tym względzie jest leasing samochodowy.  Sprowadzając sytuację do tego przykładu umowa leasingowa polega na udostępnieniu samochodu np. statystycznemu Kowalskiemu, który wyraża zainteresowanie wydzierżawieniem go na określony czas. Należy przy tym pamiętać, że wspomniany Kowalski na mocy podpisanej umowy zyskuje jedynie prawo do użytkowania tegoż samochodu. Prawnym właścicielem nadal pozostaje osoba udostępniająca (leasingodawca). Oczywiście po wygaśnięciu obowiązującej umowy Kowalski może odkupić dzierżawiony samochód na własność. Dzieje się to zazwyczaj na dużo bardziej preferencyjnych cenach niż w przypadku nabycia pojazdu na wolnym rynku.

Leasing samochodowy

Leasing samochodowy cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród przedsiębiorców, zarówno tych małych, jak i tych większych. To dobry sposób na rozkręcenie działalności, obserwowany zwłaszcza w sektorze usług transportowych gdzie firmy wchodzące na rynek mają możliwość wydzierżawić potrzebną ilość specjalistycznych pojazdów, zamiast wydawać środki na zakup na własność wymaganej floty. Leasing pozwala im w tym wypadku ograniczyć wydatki do minimum. Jest to szczególnie ważne na starcie prowadzonej działalności, gdzie jak wiadomo liczy się każdy grosz. Zamiast więc wydawać jednorazowo kilkaset tysięcy złotych na zakup określonej ilości pojazdów przedsiębiorca korzystając z leasingu może je wydzierżawić płacąc w ramach podpisanej umowy jedynie stosowne raty (tzw. raty leasingowe) za użytkowanie danego sprzętu. Jest to więc rozwiązanie korzystne dla obu stron i nic dziwnego, że cieszy się ono coraz większą popularnością.

————————————————

najlepsze banki

——————————————-

Inne rodzaje leasingu

W Polsce najbardziej znany jest właśnie leasing samochodów. Jednak przedmiotem umowy leasingowej mogą być również z powodzeniem maszyny rolnicze (zobacz tutaj), grunty, czy nawet dobra niematerialne. To głównie od obu stron zależy na co zdecydują się podpisać umowę i na jakich warunkach będzie się odbywać spłata rat z tytułu wspomnianego dzierżawienia. Przez cały czas obowiązywania umowy prawnym właścicielem określonych w umowie dóbr pozostaje leasingodawca,. Jednak w momencie spłacenia wszystkich rat leasingobiorca ma możliwość odkupić dzierżawioną rzecz na preferencyjnych warunkach. Tym samym stanie się jej prawnym właścicielem. Ewentualność ta również cieszy się dużym zainteresowaniem i często umowy leasingowe kończą się również definitywnym wykupem. Takie postępowanie nie może dziwić, zwłaszcza jeśli dzierżawiony sprzęt spełniał w całości oczekiwania leasingobiorcy. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie by mógł on ostatecznie wejść w jego posiadanie zarówno pod względem fizycznym jak i formalno-prawnym.

Najważniejsze cechy umowy leasingu

Leasing stanowi obecnie coraz ciekawsze rozwiązanie dla przedsiębiorców szukających alternatywnych źródeł finansowania swych inwestycji. Przy zawieraniu tego typu umów należy jednak pamiętać o kilku kluczowych elementach. Należy w owej umowie zawrzeć i to bez względu na rodzaj dobra stanowiącego przedmiot przeprowadzanej transakcji. Jednym z podstawowych i jednocześnie najbardziej oczywistych zagadnień odnoszących się do sposobu zawarcia umowy jest fakt mówiący o tym, iż musi być ona zawierana na piśmie. Tylko wtedy nabiera wiążącej mocy prawnej. Tak stanowi kodeks cywilny. Trudno zresztą byłoby nawet sobie wyobrazić inne formy podpisywania tego typu umów. Z weryfikacją ich postanowień mogłoby się wiązać w późniejszym czasie wiele niepotrzebnych kłopotów, wynikających głównie z niedopowiedzeń czy przeoczeń. Umowa spisana na piśmie, sygnowana podpisami obu stron jest gwarantem, iż sygnatariusze przyjmują do wiadomości oraz akceptują zapisy w niej zawarte. Jest to szczególnie istotne w razie wystąpienia sytuacji spornych. Pozwala na sprawiedliwe rozstrzygnięcie racji zainteresowanych.

Wysokość rat

W umowie leasingu bardzo istotny jest również fakt, odnoszący się do wysokości rat spłacanych przez leasingobiorcę. Mianowicie ich suma musi być przynajmniej równa cenie zakupu przedmiotu objętego leasingiem. Pod uwagę bierze się oczywiście ceny rynkowe. Należy również pamiętać, iż z chwilą przekazania leasingobiorcy w użytek określonego sprzętu, to po jego stronie znajduje się od tej pory obowiązek dokonywania wszelkich przeglądów, konserwacji czy niezbędnych napraw, które przeprowadza na własny koszt. Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o odprowadzanie koniecznych podatków z tytułu posiadanej rzeczy. Ponadto po zawarciu umowy na leasingobiorcę przechodzą także uprawnienia związane z rękojmią oraz gwarancją, choć od tej reguły jest pewien wyjątek – w sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży – do czego leasingodawca ma rzecz jasna prawo.

Z chwilą zakończenia terminu obowiązywania umowy przedmiot owego leasingu (np. samochód, czy grunty rolne) przekazywany jest z reguły na własność leasingobiorcy (przez cały okres obowiązywania umowy właścicielem pozostaje ciągle leasingodawca), choć strony mają również możliwość ustalenia innych sposobów rozdysponowania przedmiotu zawartej umowy. Z reguły, zwłaszcza przy długoterminowych umowach leasingobiorca przejmuje na własność przedmiot wynajmu, jednakże choć tak się dzieje w zdecydowanej większości przypadków – trzeba wspomnieć, iż formalnie nie ma takiego obowiązku. Ustalenie szczegółów odnośnie tej kwestii leży zatem po stronie zainteresowanych.

Wymienione powyżej elementy stanowią zbiór najważniejszych cech jakie powinna zawierać wzorcowa umowa leasingu. Niezależnie od tego jakiego przedmiotu dotyczy. Obojętnie czy owym przedmiotem będzie samochód, specjalistyczny sprzęt, czy maszyny rolnicze – w umowie należy uwzględnić te same, podstawowe dla każdej transakcji elementy. Wszelkie przepisy regulujące zasady podpisywania i specyfiki obowiązywania umów leasingowych zawarte są przede wszystkim w Kodeksie Cywilnym (Art. 709.1-18) oraz w ustawach: o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz podatku dochodowym od osób prawnych.